VYBERÁME PRE VÁS TO NAJLEPŠIE Z TRHU

Ponuky majú iba informatívny charakter a predstavujú všeobecnú ponuku jednotlivých finančných inštitúcií. Nezohľadňujú výšku minimálneho poistného, ktoré je uvedené v detaile jednotlivých produktov. Individuálna ponuka závisí od ďalších faktorov ako váš zdravotný stav, povolanie a pod.. Ideálne riešenie na mieru vám pripraví náš finančný špecialista podľa bližších informácií o vás. Zároveň vám pomôže aj s výberom správneho produktu podľa vašich potrieb.

Na čo slúži životné poistenie?

Životná poistka vo všeobecnosti má poistenému, prípadne pozostalým (oprávneným osobám) poskytnúť finančné zabezpečenie v prípade náhodnej a nečakanej udalosti. Okrem toho, že životná poistka slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže predstavovať aj istú formu zhodnocovania prostriedkov. Takýmito produktmi sú napríklad investičné životné poisteniekapitálové životné poistenie a dôchodkové životné poistenie.

Druhy životného poistenia

  • Rizikové životné poistenie – je poistenie pre prípad smrti, pripadne ďalších rizík ako invalidita, vážny úraz, choroba, alebo hospitalizácia, kde sa celé poistné spotrebuje na poistné riziko. Takéto životné poistenie bez sporenia sa používa vtedy, keď poistník nechce sporiť, ale chce byť iba poistený, najčastejšie pri zaistení úveru. Tento typ poistenia je aktuálne na trhu najžiadanejší
  • Kapitálové životné poistenie – je poistenie pre prípad smrti a dožitia, ktoré obsahuje okrem bežných poistných rizík navyše aj poistenie pre prípad dožitia, kedy sa poistenému popri poistení pre prípad smrti vytvára aj poistná rezerva – kapitál, ktorá mu bude v prípade dožitia sa určitého (vopred dohodnutého) veku vyplatená.
  • Investičné životné poistenie – je kombináciou rizikového životného poistenia a dlhodobého investovania finančných prostriedkov do podielových fondov za účelom ich zhodnotenia

Pripoistenia k životnému poisteniu

Poistnú ochranu získanú uzatvorením životného poistenia si môže poistený rozšíriť ďalšími pripoisteniami proti rôznym rizikám. Najčastejším sú úrazové pripoistenia, ktoré sú štandardným pripoistením k väčšine životných poistení. Úrazové poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti alebo trvalých následkov spôsobených úrazom. Vo všeobecnosti ale prevažná väčšina poistných plnení vzniká z dôvodu ochorenia, kedy vám úrazové pripoistenia vôbec nepomôžu. Ku životnému poisteniu je preto potrebné dojednať aj pripoistenie invalidity, práceneschopnosti, straty zamestnania alebo zdravotné a nemocenské pripoistenie či ďalšie pripoistenia.

Poistenie detí

Osobitnou kategóriou poistencov sú deti. Väčšina poisťovní má vo svojej ponuke aj životné poistenie pre deti, ktoré v rizikovej časti kryje nepredvídané životné udalosti, ako sú úraz alebo choroba, ale taktiež umožňuje vytváranie finančnej rezervy, ktorú môže dieťa neskôr využiť na pokrytie časti nákladov na štúdium alebo ľahší štart do života.

Životné poistenie kalkulačka

Ste živiteľ rodiny a potrebujete dostať dennú dávku v prípade pracovnej neschopnosti? Máte hypotekárny úver a potrebujete kryť riziko smrti? Alebo máte deti, ktoré aktívne športujú a potrebujete ich poistiť pre prípad úrazu? Tieto a ďalšie okolnosti musíte zvažovať ešte predtým, ako poistnú zmluvu uzatvoríte. Porovnanie životného poistenia si môžete spraviť aj online. Treba však myslieť na to, že najvýhodnejšie životné poistenie pre vás nemusí byť, a zrejme ani nebude, najlacnejšie poistenieNajlepšie poistenie je také, ktoré zohľadňuje vaše individuálne požiadavky a ktoré je navyše variabilné a môžete si ho počas trvania poistenia nastavovať podľa aktuálnych potrieb.