16. mája 2023

Viete aký je rozdiel medzi čakacou dobou, ochrannou dobou, karenčnou dobou a čo znamena doba prežitia v poistení?

Čakacia doba

Ide o časové obdobie výlučne na začiatku poistenia, počas ktorého klient nemá plnú poistnú ochranu. Dĺžka čakacej doby závisí od konkrétneho druhu poistenia a jej dĺžka sa môže pohybovať od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov, dôvodom sú špekulatívne nároky, ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť cenu poistenia a neprimerane ju zvýšiť všetkým klientom. Napríklad pri životnom poistení ak počas čakacej doby nastane poistná udalosť z dôvodu choroby, poisťovňa neposkytujepoistné plnenie. V prípade, že nastane poistná udalosť dôsledkom úrazu, je poistné plnenie vyplatené. Čakacia doba v pripoistení kritické ochorenia môžeme počítať s čakacou dobou od 0 mesiacov do 6 mesiacov a pri dobe prežitia od 0 dni až po 30 dni. No pri invalidite je to od 0 mesiacov až po 18 mesiacov.

Karenčná doba

Tá sa uplatňuje počas celého obdobia trvania poistenia. Je to minimálna doba nepretržitého trvania určitého stavu (napríklad trvanie pracovnej neschopnosti, doba liečenia úrazu), aby takáto udalosť bola považovaná za poistnú udalosť a klient mal nárok na poistné plnenie, napríklad pri poistení pracovnej neschopnosti s karenčnou dobou 29 dní musí PN trvať aspoň 29 dní. Ak trvá PN kratšie, potom poistná udalosť nenastane a poistné plnenie nie je vyplatené.

Ide o obdobie, počas ktorého klient ešte nemá nárok na poistné plnenie. S karenčnou dobou sa stretávame napríklad v prípade poistenia práceneschopnosti, pri ktorom si klient môže zvoliť, od akého dňa mu bude vyplácaná denná dávka.  Ak si zvolí výplatu od pätnásteho dňa práceneschopnosti, obdobie od prvého do štrnásteho dňa je karenčnou dobou. To znamená, že denná dávka za obdobie jeho práceneschopnosti mu bude vyplácaná v prípade, ak bol PN pätnásť a viac dní, pričom dennú dávku mu následne vyplatíme spätne od prvého dňa.

Ochranná doba

Je ochranná doba (čakacia lehota) v podstate časové obdobie, počas ktorého poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti nemusí poistenému alebo poškodenému poskytnúť poistné plnenie. Poisťovne sa takýmto spôsobom chránia pri uzatvorení poistnej zmluvy voči poistným podvodom.  Existuje napríklad v životnom poistení pre prípad smrti, rizikovom poistení v rámci oslobodenia od platenia poistného. Taktiež ale aj v komerčnom cestovnom poistení v prípade, že klient sa už nachádza mimo územia SR a až vtedy má záujem uzatvoriť si takéto poistenie (zvyčajne to býva okolo 6 dní od uzatvorenia), aj v poistení majetku (poistenie nehnuteľnosti a domácnosti) môže poisťovňa pre nejaké konkrétne riziko definovať takúto dobu – napríklad riziko povodne či záplavy.

Ide pri čakacej a ochrannej dobe o to isté?

Čakacia či ochranná doba môžu, ale aj nemusia byť synonymá; závisí to od používanej terminológie tej-ktorej poisťovne. V poisťovni používajú pojem čakacia doba, čo je obdobie, počas ktorého nevzniká nárok na poistné plnenie. Zvyčajne ide o obdobie od začiatku poistenia, ktoré plynie až do termínu vyplývajúceho z poistných podmienok pre dané poistenie. S čakacou dobou sa najčastejšie stretávame pri životnom poistení s tým, že dĺžka čakacej doby je pri jednotlivých poisteniach rôzna.

Doba prežitia

Pre niektorých klientov môže byť nepríjemným prekvapením, keď poisťovňa vyžaduje tzv. dobu prežitia. Inými slovami určuje, ako dlho musí klient po stanovení diagnózy prežiť, aby vyplatila poistné plnenie. Obdobie sa líši, niekedy je vyžadovaných 14 dní, najčastejšie 30 dní, niektoré poisťovne už túto podmienku zo svojich taríf odstránili a neodsúvajú vyplatenie plnenia.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *